Fastigheter,  Säkerhet,  Trapphus

Trapphusen som utrymningsväg

Under trappan i entrén sitter det en ny skylt med information om att utrymmet är avsett för handikapphjälpmedel.

Förvaringsutrymme under trappan

I mån av utrymme får även barnvagnars underreden förvaras här. Om ett barnvagnsunderrede placeras under trappan får det inte placeras så att det försvårar tillgängligheten för handikapphjälpmedel. Filtar, åkpåsar, kläder, leksaker eller andra brandfarliga material får ej förvaras under trappan. Detta för att minska risken för brand.

När det gäller bränder i trapphus, vindsutrymmen eller källarutrymmen är anlagd brand den vanligast orsaken. Det är heller inte tillåtet, vilket många gör, att använda räcket som torkställning.

Trapphus

Kom ihåg att entréplan, trappan och de två våningsplanen räknas som trapphus och är en utrymningsväg. De ska enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” vara fria från brännbara/brandfarliga föremål. Det får enligt denna lag inte finnas föremål som kan hindra, försvåra en utrymning, utgöra hinder eller försvåra framkomligheten för till exempel Räddningstjänsten eller Ambulanssjukvården.

Enligt ”Lagen om skydd mot olycka” kan den som bryter mot detta komma att ställas till svars. HSB Fastighetsservice kommer kontinuerligt att genomföra särskilt brandskyddsarbete för att säkerställa att detta efterlevs. Från och med 2023-03-31 kommer Fastighetsservice att ändra nuvarande rutiner. Fortsättningsvis kommer Fastighetsservice att omhänderta föremål och förvara det i förråd i 6 månader. En informationslapp kommer att sättas upp där föremål är borttaget. Omhändertagna föremål kommer att kunna lösas ut mot en avgift hos HSB.

Dessa skärpningar av regler ser styrelsen som nödvändiga då mycket brännbart idag förvaras i trapphusen som medför risk för eventuella bränder.

Styrelsen BRF Tibble.

www.boitibble.se

Senast uppdaterad 12 månader