• Stadgar

  Stadgeändring

  Det är dags att förnya föreningens stadgar. Förslaget till de nya stadgarna hittar du här och ändrade paragrafer hitttar du här.

 • Fastigheter,  Förvaltningen

  Information från förvaltningen

  Föreningen har beställt ett arbete med dagvattenledningarna i bottenlägenheter på Hjortronvägen och Rönnbärsvägen.

  Vi har tidigare bytt ut ett dagvattenrens i bottenlägenheterna som historiskt orsakat vattenläckage. Efter att man redan gjort detta på Hjortronvägen och Rönnbärsvägen så upptäcktes att det kan bildas kondens på dom nya ledningarna vilket kan utlösa dom vattenlarm som också installerades i samband med detta.

  Det problemet hade man kännedom om när Hallonvägens dagvattenrens åtgärdades så i samband med det arbetet så isolerades rören samtidigt.

  Nu är det alltså dags för att även göra samma åtgärd för bottenlägenheterna på Hjortronvägen och Rönnbärsvägen.

  Arbetet utförs av VS Isolering i Mälardalen AB, entreprenören kommer att avisera i god tid innan arbetet, om ni ej kan vara hemma så går det bra att lämna nyckel i tuben.

  Arbetet tar max 1 timme.

 • Parkering

  Installation av laddplatser.

  Det är nu dags för föreningen att påbörja arbeten med laddplatser för elbilar inom BRF Tibble.

  Totalt kommer 160 laddplatser att finnas när arbetet är färdigställt.

  Mer information kring hur boende får tillgång till dessa kommer när de finns tillgängliga.

  Arbetet kommer att innebära grävning för nedläggning av el fram till parkeringarna.

  Man kommer att tillfälligt behöva stänga av lekplatserna på Hjortronvägen under arbetet.

  Lekplatsen vid Hjortronvägen 21 kommer preliminärt att vara avstängd från den 10/4–24/4.

  Lekplatsen vid Hjortronvägen 81 kommer preliminärt att vara avstängd från den 24/4–8/5.

  Grävning för kanalisation kommer även att ske på baksidorna (gräsytan) mellan huskropparna Hjortronvägen 23–27, 29–33 samt mellan huskropparna Hjortronvägen 83-87, 89-93.

  Grävning kommer även att ske på parkeringsytorna mellan garage och de utvändiga p-platserna både på Hjortronvägen, Hallonvägen och Rönnbärsvägen. Man kommer dock att i största möjliga mån se till att anpassa arbetet så att p-platserna är tillgängliga under arbetet. Det kan dock innebära kortare tillfälliga avstängningar av vissa p-platser.

  Arbetet kommer att utföras av PMA installation AB och Opigo/skandinavisk el och automation kontroll AB.

  Hela projektet beräknas att vara klart under vecka 33.

  Hjortronvägen start v.15 beräknat slutfört under vecka 21.

  Hallonvägen start v. 19 beräknat slutfört v.21/22

  Rönnbärsvägen start v. 21 beräknat slutfört v.33.

  Observera att detta endast är en preliminär tidplan och kan komma att förändras under arbetets gång. 

 • Fastigheter,  Säkerhet,  Trapphus

  Trapphusen som utrymningsväg

  Under trappan i entrén sitter det en ny skylt med information om att utrymmet är avsett för handikapphjälpmedel.

  Förvaringsutrymme under trappan

  I mån av utrymme får även barnvagnars underreden förvaras här. Om ett barnvagnsunderrede placeras under trappan får det inte placeras så att det försvårar tillgängligheten för handikapphjälpmedel. Filtar, åkpåsar, kläder, leksaker eller andra brandfarliga material får ej förvaras under trappan. Detta för att minska risken för brand.

  När det gäller bränder i trapphus, vindsutrymmen eller källarutrymmen är anlagd brand den vanligast orsaken. Det är heller inte tillåtet, vilket många gör, att använda räcket som torkställning.

  Trapphus

  Kom ihåg att entréplan, trappan och de två våningsplanen räknas som trapphus och är en utrymningsväg. De ska enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” vara fria från brännbara/brandfarliga föremål. Det får enligt denna lag inte finnas föremål som kan hindra, försvåra en utrymning, utgöra hinder eller försvåra framkomligheten för till exempel Räddningstjänsten eller Ambulanssjukvården.

  Enligt ”Lagen om skydd mot olycka” kan den som bryter mot detta komma att ställas till svars. HSB Fastighetsservice kommer kontinuerligt att genomföra särskilt brandskyddsarbete för att säkerställa att detta efterlevs. Från och med 2023-03-31 kommer Fastighetsservice att ändra nuvarande rutiner. Fortsättningsvis kommer Fastighetsservice att omhänderta föremål och förvara det i förråd i 6 månader. En informationslapp kommer att sättas upp där föremål är borttaget. Omhändertagna föremål kommer att kunna lösas ut mot en avgift hos HSB.

  Dessa skärpningar av regler ser styrelsen som nödvändiga då mycket brännbart idag förvaras i trapphusen som medför risk för eventuella bränder.

  Styrelsen BRF Tibble.

  www.boitibble.se

 • Hälsa

  Hjärtstartare

  De hjärtstartare som föreningens medlemmar förfogar över finns i tvättstugornas förrum. In dit kommer du med din tvättstugetagg. Hjärtstartarna skall alltid vara förseglade. Om en försegling är bruten, kontakta genast föreningens förvaltning via telefon 010-4421100 eller via föreningens hemsida, felanmälan.

  Föreningens hjärtstartare är inte registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister, SHR. Anledningen är att de inte är tillgängliga för gemene man utan enbart för föreningens boende eftersom de finns i ett låst utrymme. Värt att veta är att i Sverige sker det mellan 5000 och 6000 hjärtstopp per år utanför sjukhus. När ett hjärta stannar finns ingen tid att förlora. Varje sekund är dyrbar, närheten och tillgängligheten till hjärtstartare är livsviktigt. Om hjärt-lungräddning sätts in efter 3–5 minuter är chansen att överleva ett hjärtstopp 50–75 procent. Varje minuts fördröjning innebär att chansen att överleva minskar med 10 procent.

  Oavsett om du gått en HLR kurs eller inte ska du vid hjärtstopp ringa 112. Följ instruktionerna du får av larmoperatören.

  Vid ett par tillfällen har BRF Tibble hållit HLR kurser för föreningens medlemmar. Tyvärr var deltagandet mycket lågt. Anledning finns dock att återigen se över behovet av att återuppta kursen.